Over ons

Inleiding

Alphen Taal is een stichting die in de eerste helft van 2017 werd opgericht op initiatief van een aantal auteurs in samenwerking met Theater Castellum en Notariskantoor Kroes.

AlphenTaal is opgericht om literatuur in Alphen aan den Rijn en omstreken een stevige impuls te geven. Dit door publiciteit, podia en individuele ondersteuning van (aankomende) schrijvers. Aan de podia kunnen ook schrijvers en dichters deelnemen die niet uit de genoemde regio afkomstig zijn.

Schrijvers (zowel beginnende als gevorderden) kunnen op deze site verhalen en of gedichten plaatsen.  Een breder publiek kan er dan kennis van nemen en hun reacties geven. Tijdens de open podia kunnen belangstellenden met elkaar in discussie gaan.

Gegevens Stichting AlphenTaal

Naam: Stichting AlphenTaal
Statutaire zetel: gemeente Alphen aan den Rijn
Datum akte van oprichting: 19-5-2017

Bestuur

Voorzitter: Kaj Lodewijk Herman Evert Elhorst
Secretaris: Marianne Jacqueline Louise Elhorst-Van Leeuwen
Penningmeester: Johan Kragten

Doel

AlphenTaal heeft tot doel schrijvers, dichters en singer-songwriters zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren bij hun taalkundige activiteiten. De organisatie bevordert daarmee het beoefenen van het schrijven in alle vormen. Daarbij brengt zij dit met nadruk onder de aandacht brengt van een zo breed mogelijk publiek, zowel binnen de eigen gemeente Alphen aan den Rijn als ook daarbuiten. Daarom zullen veel contacten worden gelegd binnen en buiten de eigen gemeente, in eerste instantie met soortgelijke organisaties, als het doel daarmee wordt gediend, maar ook met ook andere instellingen. Alphen Taal richt zich op mensen uit alle leeftijdsgroepen.

Middelen

Het beleid past diverse middelen toe om deze doelstellingen te bereiken. In de praktijk betekent dit dat niet alle activiteiten op hetzelfde moment van start zullen gaan, omdat zoiets organisatorisch niet haalbaar is. Er is wel een duidelijke reeks van activiteiten die in de loop van de tijd aan de orde komt en van start gaat, zoals: maandelijkse open podia in Alphen open podia in de kleinere kernen activiteiten in het onderwijs, zoals lezingen en voorleesactiviteiten of deelname aan literaire projecten op school het (laten)organiseren van Workshops schrijven van verhalen, poëzie en voordragen bijdragen aan taalontwikkeling, onder meer bij nieuwkomers, door speciale activiteiten praktische ondersteuning van schrijvers, dichters en singer-songwriters (advies en ondersteuning bij uitgaven en publiciteit) frequente en doelgerichte contacten met bibliotheken voor samenwerking bij activiteiten contacten onderhouden met andere organisaties in het werkgebied van de stichting Bijzondere bijdragen aan de week van de poëzie of boekenweek en andere bijzondere momenten Aandacht vragen opwekken voor dichters, onder meer door wekelijkse gedichten in de krant. Tevens is in de opzet een forum waarin gesproken wordt over literatuur, speciale kenmerken, individuele mogelijkheden. Bij deze activiteiten krijgen schrijvers en schrijvers in spé de mogelijkheid individuele contacten te leggen. Publiciteit in gedrukte en sociale media en leggen van contacten met (literaire) media.

Kernactiviteiten

Bij alle activiteiten vormen de open podia in Alphen de kern, waarmee ook aandacht wordt gevraagd voor andere activiteiten, zoals muziek, theater, beeldende kunst enz. . De stadsdichter is voor individuen en organisaties i in te huren. Geregeld zal hij andere schrijvers, dichters en singer-songwriters bij projecten betrekken, zoals bij ‘Gluren bij de Buren, Open Monumentendag en Vrijwilligersprojecten.

Activiteitomschrijving

Het ondersteunen van personen, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – van inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, die zich bezighouden met het schrijven van poëzie en/of proza. Het bieden van een podium voor dichters en schrijvers, in het bijzonder de gemeente Alphen aan den Rijn, alsmede het bieden van een open podium. Het, al dan niet periodiek, aanstellen van een stadsdichter of stadsauteur.

Strategie

Voortdurend en zo strategisch mogelijk onderneemt AlphenTaal actie om aandacht en belangstelling voor haar activiteiten op te wekken via de media, persoonlijke contacten en andere middelen, zoals sociale media, posters en ’ in consignatie’-aanbieding van boeken. Een middel is voorts de opzet van een zich uitbreidende vriendenkring die in eigen omgeving de belangstelling voor de activiteiten van de stichting kan laten groeien. Voor de groei van aandacht en het bereiken van een breed publiek zal bovendien de inzet van zoveel mogelijk sociale media plaatshebben. Daaraan verbonden is het de bedoeling een periodiek te ontwikkelen dat het publiek kan bereiken via de sociale media en e-mail, maar ook in print.

Ambitie

AlphenTaal is in mei 2017 opgericht en heeft de ambitie om in mei 2021 verreweg het overgrote deel van eerdergenoemde doelstellingen te hebben bereikt.